ВАШ ПАРТНЕР ЗА ЈАВЕН ЦАРИНСКИ СКЛАД

 

 

Услуги што ги нуди АГРОНОВА ДОО СКЛАДИШТА МАЏАРИ:

 

  • изработка на збирна декларација (пријавување),

  • услуги за царинско посредување/застапување (изработка на царински декларации за складирање, увоз, извоз, транзит, реекспорт...),со искусни царински експерти

  • посредување при транспорт,

  • консалтинг услуги за меѓународна трговија и царинското право (усогласеност со царинските прописи, тарифирањето, царинската вредност, потеклото, жалбените постапки, услуги при вадење на разни одобренија, спроведување на специјализирани обуки).

  • ускладиштување до 20 дена ППЧ

  • неограничено ускладиштување

  • паркинг и постапка за локално царинење,

  • вагање - камионска вага 50 Т

  • комплетни логистички услуги до просториите на коминтентите,

 

АГРОНОВА ДОО - СКЛАДИШТА МАЏАРИ комплетно сапортиран со Интегрален Информациски Систем.
Најдобар однос на ЦЕНА / ПЕРФОРМАНСИ

 

БРЗО , ФЛЕКСИБИЛНО , ЕДНОСТАВНО

 

АГРОНОВА ДОО
Сите права се задржани © 2010